วันนี้ 27ก.พ.2563 กลุ่มอถล.บ้านเขว้เมืองไหม สมัครใจรีไซเคิล ทต.บ้านเขว้า ครั้งที่ 7

27 ก.พ. 63

วันนี้ 27ก.พ.2563
กลุ่มอถล.บ้านเขว้เมืองไหม สมัครใจรีไซเคิล ทต.บ้านเขว้า ออกดำเนินการรับขยะรีไซเคิลของกลุ่มฯ ราย3เดือน ในเขตเทศบาลฯทั้ง6ชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกและเกิดการมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง มีสมาชิก 711 ครัวเรือน ปริมาณขยะรีไซเคิล 4.5 ตัน