วันที่21/7/63 กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับอสม. บ้านส้มโฮง ม.13 ออกรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและใส่ทรายอะเบทในชุมชนตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

21 ก.ค. 63

21/7/63 กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับอสม. บ้านส้มโฮง ม.13 ออกรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและใส่ทรายอะเบทในชุมชนตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
**และ พ่นสารหมอกควัน เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ที่โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา ครั้งที่ 2 ตามมาตรการ 0-3-7