วันที่19ธันวาคม2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดโครงการชุมชนจัดการขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน200คน

19 ธ.ค. 62

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดโครงการชุมชนจัดการขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม ในวันที่19ธันวาคม2562 ณ อาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะสระหลวง โดยได้จัดกิจกรรมอบรมฯ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 200 คน