วันที่ 5เม.ย.2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการรับขยะกลุ่มขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิตประจำเดือน เมษายน 2562 (ครั้งที่ 21)

05 เม.ย. 62

วันที่ 5เม.ย.2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการรับขยะกลุ่มขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิตประจำเดือน เมษายน 2562 (ครั้งที่ 21) เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า มีส่วนร่วมและมีการปลูกจิตสำนึก ในการลดและคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง