วันที่ 3 กันยายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและงดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติก ตลาดสดเย็นเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปี2562

03 ก.ย. 62

วันนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและงดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติก ตลาดสดเย็นเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปี2562 มีผู้ประกอบการ นำร่อง จำนวน65คน ขอขอบพระคุณท่านนายก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและท่านปลัดเทศบาล ที่ร่วมเป็นขวัญและกำลังใจในการประชุมในครั้งนี้