วันที่ 28 ส.ค.2563 เทศบาลตำบลบ้านเขว้านำโดยนายณรงค์ วรรณชาติ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า,คณะกรรมการกลุ่มอถล.บ้านเขว้เมืองไหม สมัครใจรีไซเคิลและจนท.กองสาธารณสุขฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการขยะต้นทาง จากทต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ จำนวน 50 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของกลุ่มขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิตและกลุ่ม อถล.บ้านเขว้าเมืองไหมสมัครใจรีไซเคิล

28 ส.ค. 63

วันที่ 28 ส.ค.2563 เทศบาลตำบลบ้านเขว้านำโดยนายณรงค์ วรรณชาติ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า,คณะกรรมการกลุ่มอถล.บ้านเขว้เมืองไหม สมัครใจรีไซเคิลและจนท.กองสาธารณสุขฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการขยะต้นทาง จากทต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ จำนวน 50 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของกลุ่มขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิตและกลุ่ม อถล.บ้านเขว้าเมืองไหมสมัครใจรีไซเคิล และในครั้งนี้
กลุ่มอถล.ฯได้ดำเนินการรับขยะรีไซเคิล ราย3เดือน ครั้งที่4/2563 ในเขตเทศบาลฯทั้ง6ชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกและเกิดการมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง มีสมาชิก 705ครัวเรือน ปริมาณขยะรีไซเคิล 3.8 ตัน