วันที่ 28 ธันวาคม 2565 การประกวดเทพพระบุตรบ้านเขว้า ในงานบ้านเขว้าเฟสติวัล 2566 ณ สวนสาธารณะสระหลวงเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

01 ม.ค. 66