วันที่ 28 ต.ค.2563 บ้านส้มโฮงหมู่13 เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะรีไซเคิล

28 ต.ค. 63

วันที่ 28 ต.ค.2563
บ้านส้มโฮงหมู่13 เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะรีไซเคิล
วิทยากรจากร้านวงษ์พานิช บ้านเขว้าต.บ้าน้เขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ตามโครงการส่งเสิมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่3 ของเทศบาลบ้านเขว้า สนับสนุนโดยกองทุนสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน