วันที่ 27 ต.ค.2563 บ้านส้มโฮงหมู่13 เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ดำเนินกิจกรรมการกำจัดขยะอินรีย์และการนำไปใช้ประโยชน์ กิจกรรมการอบรมสาธิตการเลี้ยงไส้เดือน วิทยากรจากฟาร์มไส้เดือนชัยภูมิ อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

27 ต.ค. 63

วันที่ 27 ต.ค.2563
บ้านส้มโฮงหมู่13 เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
ดำเนินกิจกรรมการกำจัดขยะอินรีย์และการนำไปใช้ประโยชน์ กิจกรรมการอบรมสาธิตการเลี้ยงไส้เดือน
วิทยากรจากฟาร์มไส้เดือนชัยภูมิ อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

ตามโครงการส่งเสิมและการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่3ของเทศบาลบ้านเขว้า
สนับสนุนโดยกองทุนสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน