วันที่ 26.มี.ค.63 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทต.บ้านเขว้า ดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ประจำปี2563

27 มี.ค. 63

วันที่ 26.มี.ค.63 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทต.บ้านเขว้า ดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ประจำปี2563
ณ บริเวณสวนสาธารณะสระหลวง