วันที่ 26ต.ค.2563 บ้านส้มโฮงหมู่13 เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ดำเนินกิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ตามโครงการส่งเสิมและการมีส่วนร่วมของชุมชน

26 ต.ค. 63

วันที่ 26ต.ค.2563
บ้านส้มโฮงหมู่13 เทศบาลตำบลบ้านเขว้า
ดำเนินกิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์
ตามโครงการส่งเสิมและการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่3ของเทศบาลบ้านเขว้า
สนับสนุนโดยกองทุนสิ่งแวดล้อม