วันที่ 25 มิถุนายน 2562  เวลา 08.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.บ้านเขว้า และ อสม. บ้านเขว้า หมู่ 1 และ หมู่ 2 ออกรณรงค์หยอดทรายอะเบทและการดำเนินการตามมาตรการ 3 เก็บ กำจัดลูกน้ำยุงลาย ต้านภัยไข้เลือดออก ประจำปี 2562

25 มิ.ย. 62

วันที่ 25 มิถุนายน 2562  เวลา 08.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.บ้านเขว้า และ อสม. บ้านเขว้า หมู่ 1 และ หมู่ 2 ออกรณรงค์หยอดทรายอะเบทและการดำเนินการตามมาตรการ 3 เก็บ ทุกหลังคาเรือนในพื้นที่ ม.1 และ ม.2 ตามโครงการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้าร่วมใจ กำจัดลูกน้ำยุงลาย ต้านภัยไข้เลือดออก ประจำปี 2562