วันที่ 22 ตุลาคม 2563านเกษา มีสิทธิ์, คณะผู้บริหาร, ประธานสภาฯ, สมาชิกสภา,จนท.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จนท.จากเทศบาลฯ, คณะกรรมการบริหารโครงการฯ, แกนนำประชาชนบ้านส้มโฮง หมู่ที่13 จำนวน 80 คน ร่วมศึกษาดูงานการจัดการขยะต้นทาง ณ ชุมชนบ้านหัวถนน ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

22 ต.ค. 63

วันที่ 22 ตุลาคม 2563
เทศบาลตำบลบ้านเขว้า นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า ท่านเกษา มีสิทธิ์, คณะผู้บริหาร, ประธานสภาฯ, สมาชิกสภา,จนท.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จนท.จากเทศบาลฯ, คณะกรรมการบริหารโครงการฯ, แกนนำประชาชนบ้านส้มโฮง หมู่ที่13 จำนวน 80 คน ร่วมศึกษาดูงานการจัดการขยะต้นทาง ณ ชุมชนบ้านหัวถนน ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตาม”โครงการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่3
โดยเทศบาลฯได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม