วันที่ 21ตุลาคม 2563 ท่านเกษา มีสิทธิ์, คณะผู้บริหาร, ประธานสภาฯ, สมาชิกสภา,จนท.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จนท.จากเทศบาลฯ, คณะกรรมการบริหารโครงการฯ, แกนนำหมู่บ้านและประชาชนชุมชนบ้านส้มโฮง หมู่ที่13 จำนวน200คน ร่วมเปิด”โครงการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยฃขยะต้นทาง บ้านส้มโฮง หมู่ที่ 13 “

21 ต.ค. 63

วันนี้ 21ตุลาคม 2563
เทศบาลตำบลบ้านเขว้า นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า ท่านเกษา มีสิทธิ์, คณะผู้บริหาร, ประธานสภาฯ, สมาชิกสภา,จนท.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จนท.จากเทศบาลฯ, คณะกรรมการบริหารโครงการฯ, แกนนำหมู่บ้านและประชาชนชุมชนบ้านส้มโฮง หมู่ที่13 จำนวน200คน ร่วมเปิด”โครงการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยฃขยะต้นทาง บ้านส้มโฮง หมู่ที่ 13 “ในกิจกรรมการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยโดยทีมวิทยากรจาก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ (ทสจ.ชัยภูมิ) และในการนี้ท่านนายกฯนำทีมเทศบาลฯมอบถุงผ้าลดโลกร้อนพร้อมสมุดบันทึกการแยกปริมาณขยะในครัวเรือน ,ถุงตาข่ายแยกขยะรีไซเคิล,ตราชั่ง,วงบ่อปูนกำจัดขยะและทำปุ๋ยจากขยะอินทรีย์,ถังพลาสติกทำน้ำหมักชีวภาพ,รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างจัดเก็บขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ในหมู่บ้าน ,มอบจุดทิ้งขยะอันตรายและจุดทิ้งขยะรีไซเคิลให้กับประชาชน ชุมชนบ้านส้มโฮง หมู่ที่13 โดยเทศบาลฯได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และเวลา15.30น.เทศบาลตำบลบ้านเขว้า จัดกิจกรรมเดินรณรงค์รอบชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้า นำโดยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,จนท.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, จนท.เทศบาลฯ,ผู้นำชุมชน-แกนนำประชาชน,พี่น้องประชาชนบ้านส้มโฮงหมู่ที่13,กลุ่มรำไม้พลองลีลาเทศบาลฯ เพื่อรณรงค์การลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือน ,การงดและลดใช้โฟมและถุงพลาสติก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 250 คน