วันที่ 20/7/63 กองสาธารณสุขฯร่วมกับอสม. ม.1 และ ม.12 ออกรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและใส่ทรายอะเบทในชุมชนตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

20 ก.ค. 63

วันที่ 20/7/63 กองสาธารณสุขฯร่วมกับอสม. ม.1 และ ม.12 ออกรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและใส่ทรายอะเบทในชุมชนตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
**และ พ่นสารเคมีฝอยละออง(ULV) เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ราย นางจิระภา วรรณชัย อายุ 46 ปี และ นายนครชัย วรรณชัย อายุ 16 ปี ม.13 (บ้านผญ.ต๋อย)