วันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2562 กองสาธารณสุและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการมหัศจรรย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “7 ภารกิจพิชิตพุง”

20 มิ.ย. 62

วันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2562 กองสาธารณสุและสิ่งแวดล้อม
ได้จัดโครงการมหัศจรรย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “7 ภารกิจพิชิตพุง” เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้ามีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในเรื่องการลดน้ำหนัก ด้วยหลัก 3 อ.และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อการลดน้ำหนักของตนเอง บุคคลในครอบครัวและชุมชนได้