วันที่ 19 ก.ค. 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการร่วมกับ อสม.หมู่ที่ 11 ในการรณรงค์หยดดทราย กำจัดลูกน้ำยุงลาย และสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 2 รอบเดือนกรกฎาคม 2562

19 ก.ค. 62

วันนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการร่วมกับ อสม.หมู่ที่ 11 ในการรณรงค์หยดดทราย กำจัดลูกน้ำยุงลาย และสำรวจ

ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 2 รอบเดือนกรกฎาคม 2562

 

   2