วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการตรวจสารแบคทีเรียในอาหาร ร้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

19 ก.ค. 62