วันที่ 17ก.ค.2563กองสาธารณสุขฯดำเนินจัดอบรมโครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2563 โดยจัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ในเขตเทศบาลฯจำนวน 50 คน 

17 ก.ค. 63

วันที่ 17ก.ค.2563กองสาธารณสุขฯดำเนินจัดอบรมโครงการอาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2563 โดยจัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ในเขตเทศบาลฯจำนวน 50 คน