วันที่ 12 กรรฎาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ พร้อมผู้นำชุม อสม.หมู่ที่ 2,11,14

12 ก.ค. 62

วันที่ 12 กรรฎาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ พร้อมผู้นำชุม อสม.หมู่ที่ 2,11,14 ดำเนินการออกพ่นสารเคมีฝอยละออง(ULV)รอบที่ 2 เพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ขอให้พี่น้องประชาชนเปิดประตู หน้าต่าง เตรียมพร้อมรับการพ่นสารเคมีฝอยละองง และปฏิบัติตัวตามที่ผู้นำหมู่บ้านและอสม. ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้า ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือค่ะ