วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเขว้าดำเนินการออกรับขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิต ประจำเดือน ก.ค. 2562

12 ก.ค. 62