วันที่ 12มีนาคม 2563 กองสาธารณสุขฯดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า(COVID-19)และโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวัรสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่(โควิด-19)

12 มี.ค. 63

วันที่ 12 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุขฯดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า(COVID-19)และโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวัรสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่(โควิด-19) โดยมีท่านนายอำเภอบ้านเขว้า ท่านวรศิษย์ พุฒจีบ มาเยี่ยมเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมงานทต.บ้านเขว้าและผู้เข้าร่วมอบรมฯในครั้งนี้และขอขอบพระคุณท่านนายกฯ เกษา มีสิทธิ์คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล ผู้นำชุมชนที่มาเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในครั้งนี้ฯ