ล้างตลาดสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

08 ก.พ. 66
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น.
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล ในพื้นที่ตัวอาคาร แผงจำหน่ายสินค้า และบริเวณถนนรอบ ๆ ตัวอาคาร “ตลาดสดเช้า”
เวลา 19.00 น. ปฏิบัติงานล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล ในพื้นที่ตัวอาคาร แผงจำหน่ายสินค้า และบริเวณถนนรอบ ๆ ตัวอาคาร “ตลาดสดเย็น”