ร่วมรณรงค์ ลอยกระทงปลอดเหล้า

22 พ.ย. 55

เทศกาลลอยกระทง คือวันที่ 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 28 พฤศจิกายน  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่5 นครราชสีมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมสืบสานประเพณีไทย เพื่อให้เทศกาลลอยกระทง เป็นเทศกาลแห่งการปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข ด้วยการ “ลด ละ เลิก” การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท และลดปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นจากการเมาสุรา

นายแพทย์ธีรวัฒน์  วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่5 นครราชสีมา กล่าวถึงเทศกาลลอยกระทงว่า เป็นประเพณีที่ดีงามของไทย และสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และถือเป็นเทศกาลรื่นเริงอีกเทศกาลหนึ่ง แต่ในปัจุบัน เทศกาลลอยกระทงนั้นมีการดื่มสุราและเครื่องดื่มมึนเมาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุจราจร เช่น เมาแล้วขับ ปัญหาอาชญากรรม การลวนลาม ความคึกคะ