พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 2 ประจำปี 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหม

26 มี.ค. 67

วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเขว้ามอบหมายให้ นายธมกร ลี้ภัยดี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 2 ประจำปี 2567 ร่วมด้วย นายศุภวิชญ์ อ่อนเขว้า รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประธานสภาสมาชิกสภา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ผอ.กองการศึกษา ผอ.กองสาธารณสุข ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย คณะครูโรงเรียน ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหม มีนักเรียนจบการศึกษาจำนวน 55 คน