ภาพถ่ายการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 1

11 พ.ค. 64