ภาพถ่ายการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้ง 2

29 ธ.ค. 64