ภาพถ่ายการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้ง 1

09 ธ.ค. 64