ภาพถ่ายการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

25 ส.ค. 64