ภาพถ่ายการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้ง 1

13 ส.ค. 64