ภาพถ่ายการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

04 มิ.ย. 64