ภาพการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

13 ส.ค. 63