ภาพการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2563

24 ส.ค. 63