ภาพการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2563

13 ส.ค. 63