ภาพการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2563

18 ก.ย. 63