พิธีมอบเสาธงชาติโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 2

14 ก.ค. 66

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานพิธีมอบเสาธงชาติโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 2 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ผอ.กองสวัสดิการสังคม ผอ.กองศึกษา คณะครูจิตอาสา โดยได้รับความการสนับสนุนเสาธงชาติ จาก สท.ชวนินทร์ แย้มนุ่น มอบให้โรงเรียนผู้สูงอายุ 2 และมีทีมงาน อบจ.ชัยภูมิ นำโดยที่ปรึกษานายก อบจ.ชัยภูมิ และหัวหน้าส่วนราชการ มาสำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบ้านเขว้า ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ