พิธีมอบป้ายหมู่บ้านสีขาว โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชนยั่งยืน

13 ก.ค. 66