พมจ. ชัยภูมิ ออกติดตามการซ่อมแซมบ้านคนพิการ

21 ก.ค. 64

เจ้าหน้าที่ พมจ. ชัยภูมิ ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ออกติดตามการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ จำนวน 2 ราย 1.นางสาวละออง บุญดี 2. นายกร จูมศิลา