พมจ.ชัยภูมิร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ด้อยโอกาส

03 ก.พ. 64

นางสุวรรณี  เจนเขว้า  หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

 

นายวรรณ จูมศิลา หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ