ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ”โครงการเลี้ยงปลาน้ำจืดเพื่อเศรษฐกิจชุมชน” เพื่อต่อยอดโครงการในน้ำมีปลาชาวประชามีสุข”

16 ก.พ. 62

ด้วยกองช่างเทศบาลตำบลบ้านเขว้าได้จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ”โครงการเลี้ยงปลาน้ำจืดเพื่อเศรษฐกิจชุมชน” เพื่อต่อยอดโครงการในน้ำมีปลาชาวประชามีสุข” จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ2562 ในวันที่ 18 ก.พ. 2562. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเขว้า. เวลา 08.30. -12.00 น.
กลุ่มเป้าหมายประชาชนในพื้นที่เขตโครงการ
จึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ประธานสภา,สมาชิกสภา,ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านเขว้า และประธานอสม. อสม.ประจำหมู่บ้า

น,ประชาชน ม.1,2,11,12,13,14, เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน การแต่งกายชุดสุภาพ รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้