ปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้

25 มี.ค. 63

โครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563การเพาะชำกล้าไม้ไผ่ ของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า จำนวนกล้าไผ่ที่เพาะชำได้ 3000 ต้น สถานที่เพาะชำเมล็ดพันธุ์ไผ่มงคล เรือนเพาะชำสวนสาธารณะหนองบัว ภายใต้การรับผิดชอบของ กองช่าง เพื่อสนับสนุนแผนงานการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ