ประมวลภาพถ่ายการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

09 ส.ค. 62