ประมวลภาพถ่ายการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

20 ส.ค. 62