ประชุมเพื่อพิจารณา(ร่าง)ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เรื่องการอนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์

28 ต.ค. 65

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผอ.กองคลัง ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมเพื่อพิจารณา(ร่าง)ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เรื่องการอนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ เพื่อทบทวนและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป