ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนเทศบาลเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 โดยผ่านระบบ zoom meeting

08 มิ.ย. 66

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนเทศบาลเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 โดยผ่านระบบ zoom meeting