ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567

19 ก.พ. 67

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านเขว้า จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมศุนย์ไหมจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2
นายประกอบ ปราบคะเชนทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เพื่อพิจารณาดังนี้
– ญัตติกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า สมัยสามัญ ประจำปี 2567 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568
– ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
– ญัตติอนุมัติขอแก้ไขมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566
– ญัตติขอความเห็นชอบกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์ก่อสร้าง
– ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567
โดยมีนายประกอบ ปราบคะเชนทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานในการประชุม