ประชุมปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมเพื่อจัดกิจกรรมประกวดหน่วยงานสะอาด ปี 2566

05 ม.ค. 66

วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักปลัดเทศบาล และทุกกอง ประชุมปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมเพื่อจัดกิจกรรมประกวดหน่วยงานสะอาด ปี 2566 ซึ่งสำนักงานจังหวัดชัยภูมิเป็นเจ้าของโครงการ โดยมีนางสาวตะวันณา เตชิณี เป็นประธานดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ชั้น 2