ประชุมประชาคมท้องถิ่นและประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

08 มิ.ย. 61

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ อาคารโดมเอนกประสงค์สระหลวง เทศบาลตำบลบ้านเขว้าประชุมประชาคมท้องถิ่นและคณะกรรมการพัมนาเทศบาลรับฟังความคิดเห็น ในการปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561