ประชุมประชาคมการขอถอนสภาพและขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์แปลงป่าช้าวัดกลางบ้านหมู่ที่ 1 เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเขว้าใหม่

07 มี.ค. 67

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า นายธมากร ลี้ภัยดี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า นายศุภวิชญ์ อ่อนเขว้า รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า นางสาวตะวันณา เตชิณี ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองศึกษา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบ้านเขว้า
เข้าร่วมประชุมประชาคมการขอถอนสภาพและขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์แปลงป่าช้าวัดกลางบ้านหมู่ที่ 1 เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเขว้าใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วม ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั้ง 6 หมู่บ้าน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเขว้า จำนวน 180 คน มีมติเห็นชอบในการรื้อถอนสภาพและขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์แปลงป่าช้าวัดกลางบ้าน เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยของบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,846,000 บาท
โดยมี นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานการประชุมประชาคม