ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

28 ธ.ค. 65

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้ นายธมากร ลี้ภัยดี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่งและครอบครัวเด็กยากจน ของคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 5 ประเภท ดังนี้

1. โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุฯ ให้เหมาะสมและปลอดภัย 2 หลัง

2. เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก 3 ราย

3.โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 1 หลัง

4. เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง 4 ราย

5. เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 4 ราย

(รายละเอียดเพิ่มเติมตามรายงานการประชุม)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :